Dames en Heren, ik heet u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van United Fish Auctions.
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u allen een voorspoedig en succesvol 2015  te wensen. Een bijzonder welkom voor VVD Europarlementariër en melkveehouder Jan Huitema. Jan is bereid zijn reces te onderbreken en hier vandaag aanwezig te zijn. Hij zal straks de prijzen voor de best verzorgde vis uitreiken en u informeren over actuele ontwikkelingen in Europa. Een tweede Jan die ik welkom heet is Jan de Blok. Jan de Blok is een geboren en getogen Stellendammer, register accountant, ondernemer en vanaf januari 2015 commissaris bij UFA.

 Voordat ik met u terugkijk op 2014 en vooruitkijk naar 2015 wil ik eerst even met u stilstaan bij het overlijden van Ludovic den Hollander. Ludovic was president commissaris van UFA sinds 2003. Hij heeft veel betekend voor de visserij in het algemeen en UFA in het bijzonder. Wij zijn hem dankbaar voor de professionele en plezierige samenwerking en zullen hem erg missen. Vanaf deze plek wens ik de familie mede namens u veel sterkte met dit grote verlies.

Wat gebeurde er in 2014 in de kottersector?
In het algemeen kunnen we vaststellen dat de visprijzen zijn gestegen ten opzichte van 2013.
De tongprijzen stegen van 8 euro naar 9,50 euro per kilogram.
De griet en tarbot lieten ook een prijsstijging zien van 1 euro per kilogram.
De prijs voor schol lag iets hoger. Opvallend is dat in de laatste weken van 2015 de schol een significant hogere prijs noteerde.
Opmerkelijk is te noemen dat er 5000 ton minder is aangevoerd op de Nederlandse Visafslagen en dat het quotum maar voor 63% is benut.
Garnalen vertoonden een lagere prijs maar de aangevoerde hoeveelheid compenseerde dit ruimschoots.
Andere positieve ontwikkelingen in 2014 zijn een toename van de gemiddelde omzet per kotter door de prijsstijging van de vis, een lager brandstofverbruik door gebruik te maken van de pulstechnologie en een lagere dieselprijs. Kortom, hogere opbrengsten en lagere kosten en dus een sterk verbeterd resultaat voor de kotters. 

Wat betekende dit voor UFA?
In 2014 is de omzet gestegen van 43 naar 45 miljoen Euro, terwijl de hoeveelheid aangevoerde vis met 2% is gedaald.  De stijging van de omzet heeft in combinatie met  verbeteringen in kostefficiency positief bijgedragen aan het UFA resultaat.
Maar het sturen op omzet is niet voldoende. Er is hard gewerkt aan het behalen van de doelstellingen die we ons gesteld hadden voor 2014 en aan het invulling geven van nieuwe projecten en initiatieven. Ik zal er u een aantal noemen.

Ontwikkeling Noordelijk Havenhoofd Scheveningen.
Het bestemmingsplan is vastgesteld en dat betekent nu dat het ontwerp en de voorwaarden de komende weken aan de Scheveningse ondernemers kunnen worden voorgesteld. Bij een overeenkomst komend voorjaar kan in het najaar gestart worden met de renovatie en nieuwbouw van de visafslag Scheveningen.

Het Regionaal Innovatienetwerk Zuidwest Nederland/Blueport ZuidWest Nederland
Vanuit het innovatienetwerk is in samenwerking met de Zeeuwse visafslagen de introductie van Zuidwestervis gerealiseerd in de retailketen Agrimarkt. Doelstelling was om de consument schol en een breder assortiment Noorzeevis te bieden die kan concurreren op prijs/kwaliteit verhouding ten opzichte van de importvis. Het product onderscheidt zich in kwaliteit en langere houdbaarheid  door de skinpacktechnologie. Op de verpakking prijkt naast het beeldmerk van de Zuidwester een foto van een visser wat het product dichtbij de consument brengt. De introductie is geslaagd, het doel is gerealiseerd en het succes smaakt naar meer. In samenwerking met geïnteresseerde vissers onderzoeken we de mogelijkheid om het concept op te schalen.

Innovatiecentrum Stellendam
Hier tegenover de visafslag hebben we als UFA met steun van Vissersvereniging Zuidwest en in samenwerking met de lokale toeleveranciers Van Wijk en Westhoeve een innovatiecentrum gerealiseerd. In de zogenaamde waterbak kunnen in zout water vangsttechnieken op schaal worden gesimuleerd en innovaties getest. De eerste proeven worden volgende week uitgevoerd. Wij gaan er vanuit dat het innovatiecentrum een bijdrage gaat leveren aan het innovatievermogen van de visserijsector. Ik spreek dan ook mijn complimenten uit over de inzet en betrokkenheid van Arie van Wijk, Kees Koese en bouwmanager John Roos.
Johan Baaij heeft de coördinatie van het innovatiecentrum op zich genomen en is namens UFA aanspreekpunt voor de activiteiten. In het voorjaar wordt een feestelijke opening gepland waarvoor u allen zult worden uitgenodigd. Mocht u dit niet willen afwachten, neem dan gerust contact op met Johan om de mogelijkheden met hem door te nemen.

Zeehonden opvang te Stellendam.
Vanaf juli afgelopen jaar is de opvang gerealiseerd op de het expo terrein. De voortvarendheid waarmee dit is opgepakt verdient de complimenten aan het bestuur en medewerkers van A Seal. Met de realisatie van de opvang is een bouwsteen toegevoegd op gebiedsniveau. Naast de zorg voor de zeehonden zijn er mogelijkheden voor  toerisme, educatie en wetenschappelijk onderzoek.  

Dan nu, 2015. Het nieuwe jaar is ingegaan, wat kunt u - en wij- verwachten.
Het quotum voor schol is wederom met 15% gestegen en tong is gelijk gebleven. Voor schol betekent dit een stijging van 190  ton extra aanvoer per week. In filet gewicht is dit ongeveer 80 ton extra afzet per week. In combinatie met het niet benutte schol quotum van 2014 is er de ruimte voor 120 ton extra filet afzet per week!  Het is een kans en een uitdaging voor de visserijsector om dit invulling te geven.
UFA zal in samenwerking met de Zuid-Hollandse milieufederatie, Provincies en Gemeente Goeree Overflakkee een structuur ontwikkelen voor verdere verduurzaming van de visserij. Europese middelen zijn hiervoor beschikbaar.
Op zaterdag 11 juli organiseren we op Stellendam Vlaggetjesdag als onderdeel van de Nationale Dag van de Visserij onder leiding van de voorzitter van de Vissersvereniging Zuidwest. Ik hoop ook dit keer op uw medewerking te mogen rekenen om van deze dag wederom een groot succes te maken!

Dames en heren, graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar en ik kijk uit naar de kansen in het nieuwe jaar. Ook in 2015 staan wij voor u klaar.

Graag wil ik nu overgaan tot het uitreiken van de prijzen voor de best verzorgde vis. De jury bestaat uit de UFA-locatiemanagers Erik de Jong en Wim Harteveld. Als criteria hanteerden zij versheid, verzorging en behandeling aan boord.
Er zijn 4 sectoren: Eurokotter, kotters 2000 pk, flyshoot en garnalen. Dit jaar gaan de prijzen naar:
Categorie Eurokotter: TH7
Categorie 2000 pk kotter: GO37
Categorie Flyshooters: SCH65
Categorie garnalen: GO58