Goede morgen Dames en Heren, van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van United Fish Auctions.
Ik wil u allereerst allen een voorspoedig, gezond en succesvol 2016 toewensen.
Graag wil ik met u terugkijken op de resultaten en activiteiten in het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de kansen en uitdagingen in het voor ons liggende jaar. Traditioneel zal ik afsluiten met het uitreiken van de prijzen aan de winnaars van de best verzorgde vis in de verschillende categorieën.

 

2015 in cijfers

 

Dames en Heren, al vroeg in het jaar zagen we de visprijzen stijgen, gevolgd door een toename van het aantal kilo’s vis die zijn aangevoerd. Een positieve impuls voor de omzetten, de kottersector noteerde mooie besommingen. Het lage brandstofverbruik en de lage brandstofprijzen in vergelijking met de jaren ervoor hielden de kosten onder controle. De combinatie van meer vis, hogere visprijzen en lagere brandstofkosten resulteerde in 2015 in een beter resultaat voor de visserijondernemers en dus ook voor UFA.
Kijkend naar de voor UFA belangrijke vissoorten zien we een stijging van de tongprijzen met 11% naar 10,60 euro per kilogram en van schol van 1,17 naar 1,48 euro per kilogram.
De griet en tarbot vertoonden prijsdalingen van gemiddeld 15%, mede veroorzaakt door een groei van de aanvoer met 30%.
De garnalenaanvoer is 500 ton lager ten opzichte van 2015. Wel steeg de gemiddelde garnalenprijs van 3,36 naar 3,81 euro per kilogram.

Concluderend betekende dit voor UFA in 2015 een omzetstijging van 45 naar maar liefst 53 miljoen euro en een groei in de hoeveelheid aangevoerde vis van 1000 ton. En het heeft de media al bereikt, opvallend binnen UFA is de sterke groei in omzet van Visafslag Scheveningen.
Mijn complimenten aan het voltallige UFA-team, er is hard gewerkt door alle werknemers om deze groei te realiseren en de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en service verder te optimaliseren.

Maar omzet is niet voldoende. Er is ook hard gewerkt aan het behalen van de doelstellingen die we ons gesteld hadden voor 2015 en aan het invulling te geven aan nieuwe initiatieven en investeringen. Ik zal u er een aantal noemen.


Gebiedsontwikkeling

UFA hecht veel waarde aan een vitaal en economisch gezonde werkomgeving en zet zich in voor de gebiedsontwikkeling rondom de vestigingen.
Samen met de ondernemers uit de visserijsector in Scheveningen is indertijd het initiatief van de gebiedsontwikkeling ter hand genomen en gezamenlijk zijn we gegaan voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Een uitgangspunt dat we gedurende het lange traject altijd vast zijn blijven houden. Momenteel bevindt het project zich in de eindfase. De visserijsector, Gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Volker Wessels zullen de komende weken overleg voeren om de punten op de i te zetten zodat de realisatie in 2016 van start kan gaan.
Maar ook in Stellendam zijn de eerste stappen naar gebiedsontwikkeling in en rondom het havengebied gezet. Afgelopen december is A Seal geopend in Stellendam. De eerste contacten over de zeehondenopvang dateren van januari 2014. 23 maanden later is er een professionele opvang en een vernieuwde horeca op een unieke locatie aan het Haringvliet en Voordelta! Een versterking op gebiedsniveau die kansen biedt voor verbinding en ontwikkeling van ecologie, toerisme en visserij en een aanjager kan zijn voor verdere ontwikkeling van het gebied. Samen met partners als Gemeente Goeree Overflakkee, Rijkswaterstaat, Vissersvereniging Zuidwest en belangstellende ondernemers wordt een visie ontwikkeld waarin de ambities uiteen zullen worden gezet.


Visserij; een innovatieve sector

De afgelopen jaren heeft de visserij laten zien welk een innoverend vermogen zij heeft, iets waar de sector bijzonder trots op mag zijn. En hoog in het vaandel moet blijven houden, want niet alleen zijn er altijd verbeteringen aan bestaande technieken te behalen of juist nieuwe technieken te ontdekken, met innoveren ben je nooit klaar. Zo las ik afgelopen week in het Financieel Dagblad een artikel met als kop “Europese regels over bijvangst dwingt de visserij tot innovatie”.
UFA wil graag haar steen blijven bijdragen door mee te denken, mee te praten, door het uit te dragen zoals tijdens de Nationale Dag van de Visserij op 11 juli jongstleden en door faciliteiten te bieden aan de sector zoals het Innovatiecentrum Zuidwest Nederland dat in juni 2015 officieel is geopend.
Het was een uitdaging om tegen redelijke kosten een werkbare testfaciliteit neer te zetten, maar ik vind dat we bijzonder trots mogen zijn op het resultaat. De komende maanden zullen we investeren in het optimaliseren van het centrum waarbij u kunt denken aan bijvoorbeeld de nieuwste camera techniek wat real-time meekijken mogelijk maakt en het verder verbeteren van het gebruiksgemak.
In 2015 hebben diverse visserij bedrijven en organisaties gebruik gemaakt van het Innovatiecentrum voor het testen van; netwerk, viskoppen voor de garnalenvisserij, vervangers voor pluis wat toegepast wordt in de garnalenvisserij en pulstechniek voor het vissen op mesheften.
Ook voor het geven van onderwijs aan de leerlingen van de visserijscholen blijkt het een mooie aanvullende faciliteit. Door het Steunfonds Visserij wordt dit van harte financieel ondersteund.
De Stichting Verduurzaming Visserij Voordelta heeft aangegeven dat zij initiatieven van de visserijondernemers, die een relatie met de voordelta hebben, voor de testen kan ondersteunen. Maak ook hier gebruik van!


Markt/Keten

Schol en tong zijn niet de meest makkelijke producten om te verkopen in een supermarkt. UFA heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met leveringen van verse schol, tong en poon verpakt in skin-pack verpakking aan de Agrimarkt. Gebaseerd op de positieve resultaten participeert UFA sinds augustus 2015 in visverwerking en in de keten.
De skin-pack verpakking heeft de houdbaarheid, uitstraling, omzet en omloopsnelheid van het product verbeterd. In de supermarkt daalde de derving van vis, dit is vis die tegen houdbaarheidsdatum komt en vernietigd moet worden.
Dames en heren, voedselverspilling staat hoog op de Europese agenda. Ik ben ervan overtuigd dat door innovatie in technologie en communicatie de visserijsector zich duurzaam kan verbeteren en onderscheiden van andere foodketens. In samenwerking met ketenpartners en wetenschap zal hier door UFA in 2016 invulling aan worden gegeven.


Dan nu, 2016. Het nieuwe jaar is ingegaan, wat kunt u - en wij- verwachten.

Het quotum voor tong is met 10%, voor schol met 2,6% en kabeljauw met 15% gestegen. Een positieve ontwikkeling. De aanlandingsplicht voor de kottersector is in 2016 van start. Ik ga ervan uit dat innovatie en regelgeving elkaar zullen matchen. Bewust zeg ik innovatie en regelgeving. De visserijsector en overheden zullen hier samen in moeten optrekken. Het is zaak voor de sector om haar verantwoordelijkheid onder ogen te zien en nog meer de regie te nemen in het innovatie-gedeelte met als doel bijvangst te vermijden en invulling te geven aan selectief vissen. Het is zaak voor de overheid om invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid en de regelgeving op orde te krijgen om implementatie in de praktijk mogelijk te maken. Ik roep u vanaf hier op deze handschoenen op te pakken.
Vanzelfsprekend zal UFA zich ook in 2016 blijven inzetten in het optimaliseren van de dienstverlening en ik nodig u graag uit om initiatieven en ideeën die bij u leven met ons te delen zodat we gezamenlijk kunnen bekijken op welke wijze daar eventueel invulling aan gegeven kan worden.
Daarnaast is UFA ook in 2016 graag partner op de thema’s die ik reeds met u deelde: gebiedsontwikkeling, technologische innovatie en keteninnovatie.
Dames en heren, graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar en ik kijk uit naar de kansen in het nieuwe jaar. Ook in 2016 staan wij voor u klaar vanuit onze missie “het realiseren van een concurrerende kostprijs en marktprijs voor de klanten.
Ik dank u voor uw aandacht.

Graag wil ik nu overgaan tot het uitreiken van de prijzen voor de best verzorgde vis.


De jury bestaat uit de UFA-locatiemanagers Erik de Jong/ Wim Harteveld en vishandelaren. Als criteria hanteerden zij versheid, verzorging en behandeling aan boord.
Er zijn 4 sectoren:

Categorie Eurokotter: SCH 18
Schipper: Gerard Tanis, 30kg vis in 40kg kist, korte trekken, goede communicatie.

Categorie 2000 pk kotter: OD 6
Schippers; Pieter en Rene Sperling, uitstekend verzorgde vis, constante topkwaliteit en altijd op zoek naar verbeteringen.

Categorie Flyshoot: SCH 65
Schipper; Albert van Slooten, constante kwaliteit, 12 maanden per jaar, denkt mee met de markt, 4 jaar op rij de beste kwaliteit. Unieke prestatie.

Categorie garnalen: GO 29
Schipper; IJsbrand Koornneef, uitstekende behandeling aan boord, goed gekookt met een mooie kleur.