Algemene voorwaarden United Fish Auctions

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen verricht door United Fish Auctions N.V. (“UFA”) en haar groepsvennootschappen.

 

1.                       Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Aanvoerder

De (rechts)persoon die op enigerlei wijze Vis via de Visveiling te koop aanbiedt.

Afslaan

De verkoop van Vis door bemiddeling van de Visveiling op de veiling, met gebruikmaking van een veilsysteem.

Afslager

De medewerker van de Visveiling belast met het afslaan van Vis tijdens een door de Visveiling georganiseerde veiling.

Bemiddeling

Alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen van de Visveiling gericht op het tot stand brengen van een of meer koopovereenkomsten tussen Aanvoerders en Kopers.

Besomming

De verkoopopbrengst van verkochte Vis verminderd met daarmee verrekende heffingen en belastingen en kosten (waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot sorteringskosten en veilingkosten) die op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigd zijn, toekomend aan de Aanvoerder, blijkend uit de Besommingsbrief. 

Besommingsbrief

Door de Visveiling opgemaakte specificatie van de Besomming.

Commissionair

De gevolmachtigde Koper die in eigen naam maar voor rekening van een andere Koper koopt.

Directeur

 

De persoon die krachtens de interne organisatie van de Visveiling als zodanig is benoemd.

Koper

 

De (rechts)persoon die Vis koopt (dan wel aangeeft Vis te willen kopen) door middel van de Bemiddeling van de Visveiling.

Ophouden

 

Het (doen) staken van de verkoop van een bepaalde partij Vis door een Aanvoerder.

Ophoudprijs

 

De door een Aanvoerder of een producenten organisatie vastgestelde minimumprijs waartegen Vis verkocht mag worden.

Periodeprijs

 

De gemiddelde verkoopprijs van een bepaalde soort Vis van een bepaalde kwaliteit, berekend over alle verkopen via de Visveiling van die soort Vis gedurende één week.

Schouwen

 

De mogelijkheid tot bezichtiging van Vis alvorens deze op de Visveiling wordt geveild.

Sorteren

 

Het volgens geldende regels of volgens vaste gebruiken sorteren van Vis in Viskisten in klassen, soorten en maten of op gewicht.

Sorteerders

 

De door de Directeur van de Visveiling aangewezen natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bezighouden met sorteren.

Steek

 

De door de Visveiling bepaalde  hoeveelheid (verpakte) Vis.

Strategisch biedgedrag

Elke tussen Kopers afgestemde gedraging of afspraak die ertoe leidt dat de eerlijke concurrentie wordt vervalst.

Tarievenlijst

 

De periodiek aangepaste lijst met de door de Visveiling in rekening gebrachte tarieven voor Bemiddeling en/of andere dienstverlening door de Visveiling.

Thuiskoopsysteem

Het elektronische systeem waarmee een Koper een koopovereenkomst op afstand kan sluiten bij een Veiling zonder daarbij fysiek aanwezig te zijn.

Veiling

De door de Visveiling regelmatig georganiseerde gelegenheid waarbij Vis afgeslagen wordt.

(Ver)koop

Het door bemiddeling van de Visveiling verkopen van Vis door Aanvoerders aan Kopers.

Vervoerder

De (rechts)persoon die al dan niet met bemiddeling van de Visveiling de Vis van de Aanbieder naar de Visveiling vervoert.

Vis

Alle Vis en visproducten, schaal- en schelpdieren.

Visveiling

United Fish Auctions en haar groepsvennootschappen die zich bezighouden met Bemiddeling bij de verkoop van Vis.

Werkdagen

De dagen waarop de Visveiling krachtens de interne organisatie geopend is.

 

2.                       Algemeen

2.1.                  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Aanvoerders en Kopers met de Visveiling bij de Verkoop van Vis en zijn voorts van toepassing onderling tussen de partijen die zijn betrokken bij de Verkoop van Vis, waaronder begrepen de Sorteerders.

2.2.                  De op enig moment geldende Tarievenlijst wordt geacht onderdeel van deze algemene voorwaarden uit te maken.

2.3.                  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de actuele Tarievenlijst kunnen alleen worden bewezen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Dit is een bewijsovereenkomst.

2.4.                  Door gebruik te maken van de diensten van de Visveiling worden deze algemene voorwaarden geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.

2.5.                  De Visveiling heeft tot doel het bemiddelen bij het tot stand komen van koopovereenkomsten tussen Aanvoerders en Kopers van Vis, alsmede het voor rekening van Aanvoerder en/of Koper uitvoeren van daarmee verband houdende handelingen.

2.6.                  De Visveiling, Aanvoerders, Vervoerders, Kopers, Sorteerders en de overige in of bij de Visveiling werkzame personen zijn gehouden de geldende wet en regelgeving stipt in acht te nemen. Voorts zijn de genoemde (rechts)personen gebonden aan alle vanwege de Visveiling bekendgemaakte voorschriften.

2.7.                  Deze algemene voorwaarden en de Tarievenlijst liggen ter inzage in de gebouwen van de Visveiling en zijn gepubliceerd op de website van de Visveiling. Op verzoek worden kosteloos digitale exemplaren van een of meer van deze documenten per e-mail toegezonden door de Visveiling.

3.                       Directeur en personeel

3.1.                  Het beleid en de organisatie van de Visveiling berust bij het orgaan dat als zodanig is benoemd en/of is ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel.

3.2.                  De dagelijkse en algemene leiding van de Visveiling is in handen van de Directeur.

3.3.                  Bij afwezigheid van de Directeur wordt hij vervangen door diens plaatsvervanger, aangewezen volgens de interne organisatie van de Visveiling, op wie gedurende de vervanging alle bevoegdheden op grond van deze algemene voorwaarden overgaan.

3.4.                  De Visveiling is bevoegd nadere regels te stellen, onder meer door vaststelling van een huishoudelijk reglement en een hygiënecode.

4.                       Openingstijden

4.1.                  De openingstijden van de Visveiling en de tijden waarop Verkoop van Vis plaatsvindt worden door de Directeur bepaald.

4.2.                  De Visveiling is gesloten op zondagen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en voorts op nationale (en lokale) bijzondere (feest)dagen, een en ander zoals door de Directeur te bepalen. De Visveiling is niettemin bevoegd tot afwijkende openstelling van de Visveiling.

5.                       Rechten en verplichtingen van de Aanvoerder

5.1.                  Onverminderd de rechten en verplichtingen die voor de Aanvoerder voortvloeien uit andere artikelen van deze algemene voorwaarden en/of uit door de bevoegde (overheids)instanties gestelde regels, geldt het bepaalde in dit artikel.

5.2.                  De Aanvoerder is verplicht op een door de Visveiling te bepalen wijze mededeling te doen van zijn voornemen Vis ter verkoop aan te bieden en op welke wijze hij dat wenst te doen. Al naar gelang de wijze waarop de Verkoop zal plaatsvinden kan de wijze van aanmelding verschillen. Dit wordt van tijd tot tijd door de Visveiling vastgesteld en bekend gemaakt.

5.3.                  De Aanvoerder zal door het enkele (doen) aanvoeren van Vis in de Visveiling geacht worden aan de Visveiling opdracht tot Verkoop van die Vis te hebben verleend. Zonder toestemming van de Directeur is het verboden Vis die ter verkoop is aangeboden op de veiling geheel of gedeeltelijk aan de veiling te onttrekken.

5.4.                  De Visveiling is bevoegd ten aanzien van de wijze van aanvoer en/of de verpakking (waaronder begrepen Viskisten waarin Vis wordt aangevoerd) nadere eisen te stellen.

5.5.                  De Aanvoerder is gehouden de door hem aangevoerde Vis te voorzien van een voldoende identificatie als voorgeschreven in de toepasselijke voorschriften van de bevoegde overheid en/of zoals door de Visveiling voorgeschreven.

5.6.                  De Aanvoerder draagt er voor zijn rekening en risico zorg voor dat de Vis tot aan de losplaats van de Visveiling wordt gebracht. De Aanvoerder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door of namens hem op de Visveiling aangevoerde Vis totdat deze is (af)geleverd aan de Koper.

5.7.                  Indien tussen de Aanvoerder en de Visveiling een overeenkomst tot opslag van Vis is gesloten, geldt in afwijking van het voorgaande lid, dat de verantwoordelijkheid voor een juiste opslag bij de Visveiling berust.

5.8.                  De Visveiling is tijdens de openingsuren van de Visveiling verplicht de met inachtneming van het bovenstaande aangemelde en aangevoerde Vis terstond te (doen) lossen en voor een juiste opslag zorg te dragen tot het moment van levering aan de Koper.

5.9.                  De Visveiling is niet gehouden de ten behoeve van de Visveiling aangevoerde Vis te (doen) lossen en/of op te slaan indien blijkt dat niet is voldaan aan de door de Visveiling en de bevoegde (overheids-)instantie gestelde regels, of daar in redelijkheid over kan worden getwijfeld. In zo’n geval dient de Aanvoerder tot genoegen van de Visveiling aan te tonen dat wel aan alle regels is voldaan.

5.10.              De Aanvoerder wordt door de enkele aanvoer van Vis bij de Visveiling geacht opdracht te hebben gegeven de aangevoerde Vis te laten sorteren door de Sorteerders, tenzij de Vis volgens de daarvoor geldende regels deugdelijk gesorteerd is aangevoerd, hetgeen voor het aanvoeren van de Vis aan de Visveiling moet worden gemeld, of sorteren niet is overeengekomen.

6.                       Rechten en verplichtingen van de Koper

6.1.                  Onverminderd de rechten en verplichtingen die voor de Koper voortvloeien uit andere artikelen van deze algemene voorwaarden en/of uit door de bevoegde (overheids-) instanties gestelde regels geldt het bepaalde in dit artikel.

6.2.                  De Visveiling beslist of het een Koper toegestaan is om via de Visveiling Vis te kopen. Als Koper wordt slechts toegelaten diegene die:

A.                      naar het oordeel van de Visveiling een genoegzame, terstond op te eisen bankgarantie ten behoeve van de Visveiling heeft afgegeven tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Koper. De bankgarantie dient minimaal de som van de maximale debetstand van de Koper bij de Visveiling op enig moment te bedragen en moet zijn afgegeven door een in Nederland erkende bankinstelling;

B.                      in het geval geen bankgarantie is afgegeven, naar het oordeel van de Visveiling op een andere wijze genoegzame zekerheid heeft gesteld;

C.                      is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en een origineel uittreksel van deze inschrijving heeft overgelegd. Voor buitenlandse (rechts)personen kan een origineel uittreksel uit een vergelijkbaar buitenlands register volstaan; en

D.                      de werking van het betreffende (elektronische) verkoop-/veilsysteem kent.

6.3.                  De Visveiling is bevoegd nadere zekerheid voor de betaling van het verschuldigde te verlangen, indien zij van oordeel is dat de met inachtneming van het vorige lid gestelde zekerheden onvoldoende zijn. 

6.4.                  De Visveiling is bevoegd de Koper te weigeren (verdere) aankopen te doen op de Veiling, via het Thuiskoopsysteem (‘koopstop’), dan wel hem de toegang tot de veiling, of de elektronische koop op afstand systemen te ontzeggen, indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet.

6.5.                  De Koper is ermee bekend en stemt ermee in dat de door de Koper aan de Aanvoerder verschuldigde koopsommen ten behoeve van de Aanvoerder door de Visveiling worden geïncasseerd. De betaling aan de Visveiling dient plaats te vinden op een door de Visveiling te bepalen wijze.

6.6.                  De Koper is bevoegd zich bij de Veiling door een Commissionair te laten vertegenwoordigen bij het sluiten van een koopovereenkomst, mits deze machtiging schriftelijk op een door de Visveiling bepaalde wijze is vastgelegd en deze machtiging vóór de veiling in het bezit is van de Visveiling. De machtiging is geldig totdat de Koper schriftelijk aan de Visveiling meldt dat de machtiging is ingetrokken.

6.7.                  De Commissionair staat jegens de Visveiling te allen tijde in voor zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid en de reikwijdte van zijn bevoegdheid, ook als de schriftelijke machtiging als hiervoor bedoeld zou ontbreken. 

6.8.                  De Koper is gehouden alle aanwijzingen van het personeel van de Visveiling op te volgen. De Koper aanvaardt dat de beslissingen van of namens de Directeur bindend zijn.

7.                       Het vervoer van en naar de Visveiling

7.1.                  Indien een vervoersovereenkomst tot stand komt tussen een Aanvoerder en een Vervoerder door bemiddeling van de Visveiling, is de Visveiling nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in het kader van de (bemiddeling bij de) vervoersovereenkomst, behalve wanneer de Visveiling grove schuld of opzet is te verwijten.

7.2.                  De Vervoerder en de Aanvoerder zijn gehouden de aanwijzingen van de Visveiling terzake van de wijze en plaats van vervoer van en naar de Visveiling op te volgen.

7.3.                  Indien een vervoersovereenkomst tot stand komt tussen een Vervoerder en een Koper door bemiddeling van de Visveiling, is de Visveiling nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in het kader van de (bemiddeling bij de) vervoersovereenkomst, behalve wanneer de Visveiling grove schuld of opzet is te verwijten.

7.4.                  De Vervoerder en de Koper zijn gehouden de aanwijzingen van de Visveiling terzake van de wijze en plaats van vervoer van en naar de Visveiling op te volgen. 

8.                       Het sorteren

8.1.                  Het sorteren moet plaatsvinden in overeenstemming met de geldende regels uitgevaardigd door de bevoegde (overheids-)instanties.

8.2.                  Het sorteren van de ter Veiling aangeboden – ongesorteerde – Vis wordt geacht te geschieden in opdracht en voor rekening van de Aanvoerder door daartoe door de Visveiling aangewezen Sorteerders. 

8.3.                  Het sorteren mag alleen geschieden in door de Visveiling daartoe aangewezen ruimten. De gesorteerde Vis dient te worden geplaatst in daartoe aangewezen (en door de Visveiling goedgekeurde) verpakkingseenheden (Viskisten, tubs etc).

8.4.                  Het sorteren vindt plaats op een door de Visveiling te bepalen wijze (waaronder machinaal en/of handmatig) en volgorde. 

8.5.                  Na het sorteren dient de Vis van één Aanvoerder per soort een homogene partij te vormen. De Visveiling kan ten aanzien van de wijze van uitvoering van de sorteerwerkzaamheden nadere regels stellen. 

8.6.                  Indien er onjuist is gesorteerd kan de Visveiling en/of de terzake bevoegde instantie her-sortering verlangen, zonder dat de betrokken Sorteerders daarvoor een vergoeding in rekening mogen brengen (voor zover de Sorteerders niet in loondienst zijn).

8.7.                  De Visveiling is met betrekking tot de (wijze van de uitvoering van de) sorteerwerkzaamheden jegens de Aanvoerder, Vervoerder of Koper nimmer aansprakelijk voor enige schade.

8.8.                  Het tarief voor het sorteren wordt periodiek kenbaar gemaakt in de Tarievenlijst en wordt gespecificeerd op de Besommingsbrief.

9.                       De veiling, het afslaan en (ver)kopen

9.1.                  De aangevoerde Vis wordt op de Veiling geveild op een door de Visveiling te bepalen wijze en volgorde.

9.2.                  Ter Veiling aangevoerde Vis die naar het oordeel van de bevoegde (overheids-) instanties en/of de Visveiling niet in deugdelijke staat verkeert, wordt niet op de Veiling verkocht en dient op aanwijzing van de Visveiling door de Aanvoerder van de Visveiling te worden verwijderd, voor zover de bevoegde (overheids)instanties niet tot inbeslagneming en/of vernietiging overgaan.

9.3.                  De Koper die voornemens is, op enigerlei wijze, Vis te kopen via de Visveiling wordt geacht de werking van het betreffende (elektronische) koop-/veilsysteem te kennen. De Visveiling is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door de Koper gemaakte fouten en vergissingen bij de koop van Vis via het betreffende koop-of veilsysteem 

9.4.                  De Koper wordt verondersteld ermee bekend te zijn dat het betreffende (elektronische) koop-/veilsysteem technisch aldus is ingericht dat slechts koopovereenkomsten kunnen worden gesloten voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de door die Koper gestelde bankgarantie of andere zekerheid.

 9.5.                  De Koper krijgt, indien hij fysiek aanwezig wenst te zijn bij de Veiling, van de Visveiling een pasje/sleutel/inlogcode in bruikleen waarmee hij zich kan identificeren op het veilsysteem. Bij verlies van het pasje/sleutel/inlogcode zal door de Visveiling een nieuw hulpmiddel in bruikleen worden gegeven. Hiervoor is de Koper het in de Tarievenlijst genoemde tarief verschuldigd.

9.6.                  De Visveiling is bevoegd voor bepaalde soorten Vis een minimum afnamehoeveelheid vast te stellen.

9.7.                  De Afslager noemt of geeft op een elektronische wijze aan het aantal eenheden dat op de Veiling wordt afgeslagen en geeft daarbij duidelijk aan de soort en/of gewicht van de aangeboden partij, alsmede de plaats waar de Vis ten verkoop gereed staat.

9.8.                  Bij het gebruik van het (elektronisch) veilsysteem bij de veiling, komt de koopovereenkomst tussen de Aanvoerder en de Koper tot stand op het moment dat de door of namens de Koper de klok is gestopt en tegen de op de klok vermelde prijs. Het oordeel van de Afslager dat een koopovereenkomst tussen een bepaalde Aanvoerder en een bepaalde Koper tot stand is gekomen, is bindend.

9.9.                  In het geval van een kennelijke vergissing van de Afslager of de Koper tijdens een Veiling, een duidelijk geval van misverstand of bij een defect of (tijdelijke) hapering van een (elektronisch) veilsysteem heeft de Afslager het recht om vast te stellen dat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen, danwel deze ontbonden te verklaren. De Aanvoerder noch de Koper kunnen in dat geval aanspraak op enige (schade)vergoeding doen gelden. De betreffende partij Vis zal in dat geval onverwijld opnieuw geveild worden op de veiling waarbij de oorspronkelijke Koper opnieuw kan meebieden, tenzij de Afslager op grond van de omstandigheden van het geval beslist dat de Koper bij het opnieuw veilen van de betreffende partij niet mag meebieden.

9.10.              Bij het gebruik van een (elektronisch) koop op afstand systeem komt de koopovereenkomst tussen de Aanvoerder en de Koper tot stand met de Koper die bij het sluiten van de periode waarin biedingen via dat systeem kunnen worden gedaan het hoogste bod heeft uitgebracht. Het oordeel van de Visveiling dat een koopovereenkomst tussen een bepaalde Aanvoerder en een bepaalde Koper tot stand is gekomen is bindend.

9.11.              Bij andere aankopen komt de koopovereenkomst tussen de Aanvoerder en de Koper tot stand door een aanbod van de Aanvoerder en aanvaarding daarvan door de Koper. 

 

9.12.              Bij contractverkoop biedt de Aanbieder een bepaalde hoeveelheid van een bepaalde soort Vis aan tegen een bepaalde prijs die gevangen zal worden in een bepaalde toekomstige periode. De Vis moet voldoen aan de kwaliteitsvereisten zoals die zijn gepubliceerd door de Visveiling. Kopers kunnen zich inschrijven op het aanbod. Op het moment van de inschrijving door de Koper, komt een overeenkomst tussen de Koper en de Aanbieder tot stand. Indien er voor meer Vis is ingeschreven dan er Vis wordt aangeboden, geldt de overeenkomst voor de aangeboden hoeveelheid. Het oordeel van de Visveiling dat een koopovereenkomst tussen een bepaalde Aanvoerder en een bepaalde Koper tot stand is gekomen is bindend.  

9.13.              Kopers zullen zich voorafgaand aan en tijdens een veiling onthouden van Strategisch biedgedrag. Ook zullen zij zich onthouden van het betalen van vergoedingen voorafgaand aan en na afloop van een veiling voor een bepaald biedgedrag. Voor elke overtreding van deze bepaling zijn de bij de betreffende gedraging of afspraak betrokken Kopers ieder aan de Visveiling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 per gedraging of afspraak. Tevens heeft de Visveiling het recht om de betreffende Kopers voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de Visveiling te ontzeggen. 

10.                   Het ophouden

10.1.              De Aanvoerder is gerechtigd om de verkoop van een via de Veiling te veilen of te verkopen partij Vis te doen ophouden tegen een door hem vast te stellen minimumprijs. Hij doet hiervan mededeling aan de Visveiling uiterlijk voor aanvang van de verkoop van de betreffende partij Vis.

10.2.              De Aanvoerder is kosten verschuldigd over de waarde van de betreffende partij Vis zoals bepaald in de geldende Tarievenlijst. 

11.                   Koopovereenkomst, aflevering en eigendomsoverdracht

11.1.              De koopovereenkomst tussen de Aanvoerder en de Koper komt tot stand op de wijze als beschreven in artikel 9.

11.2.              Tenzij door de betrokken partijen schriftelijk anders is overeengekomen, vindt aflevering en eigendomsoverdracht van op de Visveiling verkochte Vis plaats op het terrein van de Visveiling.

11.3.              De Visveiling zal de verkochte Vis namens de Aanvoerder afleveren aan de Koper. De Visveiling is niet gehouden om mee te werken aan een verzoek van een Koper om een gedeelte van de verkochte Vis rechtstreeks op naam en rekening van een ander te zetten.


 

11.4.              De op de Veiling verkochte Vis wordt geacht te zijn afgeleverd en in eigendom te zijn overgedragen indien de verkochte Vis is voorzien van de naambrief van de Koper. Indien om welke reden dan ook de Vis niet is voorzien van de naambrief van de Koper worden de aflevering en eigendomsoverdracht in elk geval geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de gekochte Vis door, namens of ten behoeve van de Koper is geladen in het door of namens de Koper aangewezen vervoermiddel. De gekochte Vis is vanaf het moment van aflevering voor risico van de Koper.

11.5.              Vis die door bemiddeling van de Visveiling is gekocht die niet in het gebouw van de Visveiling aanwezig is geweest wordt geacht in eigendom aan de Koper te zijn overgedragen bij de aflevering.

11.6.              De Koper is gehouden ervoor zorg te dragen dat op de Veiling gekochte Vis uiterlijk één (1) uur na het sluiten van de laatste Koopovereenkomst met de Koper die via Bemiddeling op de Visveiling op die dag tot stand is gekomen van het terrein van de Visveiling is verwijderd, tenzij een overeenkomst tot aanvullende dienstverlening (zoals tot opslag) met de Visveiling is gesloten.

11.7.              Wanneer de Koper de gekochte Vis die zich bevindt in het gebouw van de Visveiling niet uiterlijk op het in het vorige lid genoemde moment heeft verwijderd (of heeft doen opslaan) is hij in verzuim en is de Visveiling (mede ter beperking van de schade) gerechtigd de Vis voor rekening van Koper op te slaan. Indien Koper na een ingebrekestelling in verzuim blijft de Vis te (laten) verwijderen heeft de Visveiling het recht de Vis te verkopen aan een derde, dan wel te (doen) vernietigen. Met de eventuele opbrengst verrekent de Visveiling de gemaakte kosten. De Koper is aansprakelijk voor alle schade die de Aanvoerder en/of de Visveiling lijden, zoals maar niet beperkt tot opslagkosten, vervoerskosten etc. 

11.8.              De Visveiling heeft het recht de koopovereenkomst namens de Aanvoerder te ontbinden wanneer blijkt dat de Koper voor, bij of na de totstandkoming van de koopovereenkomst ten aanzien van de verkochte Vis in strijd met deze algemene voorwaarden heeft gehandeld en/of is gebleken dat de bankgarantie onvoldoende was om aankopen te doen. 

12.                   Reclames

12.1.              De Visveiling stelt de Koper in staat de op de Visveiling te verkopen Vis vóór de veiling te (laten) inspecteren (“schouwen”). De Koper wordt geacht de gekochte Vis vóór de koop grondig te hebben geïnspecteerd (“geschouwd”) of te hebben laten inspecteren (“schouwen”) en bekend te zijn met de kwaliteit, kwantiteit en sortering van de Vis.


 

12.2.              De Koper aanvaardt de op de Veiling gekochte Vis in de staat waarin het zich ten tijde van de verkoop bevindt, tenzij er een aantoonbaar verschil is opgetreden tussen de kwaliteit, de kwantiteit of de sortering van de Vis tussen het moment van verkoop en het moment van aflevering. Ingeval de Koper meent dat het gekochte aantoonbaar niet aan de koopovereenkomst voldoet, dient hij zulks terstond na de aflevering aan de Visveiling te melden, waarna de betreffende Vis zal worden gekeurd door een in overleg te bepalen persoon of instantie, waarvan een schriftelijk verslag wordt opgemaakt. De uitslag van deze keuring is voor alle betrokken partijen bindend.

12.3.              Indien de koopovereenkomst op een elektronische wijze tot stand is gekomen en/of de Koper (anderszins) niet in de gelegenheid is geweest de Vis te schouwen, dient de Koper de gekochte Vis onmiddellijk na de aflevering te controleren. 

12.4.              Elk recht van de Koper om uit hoofde van de kwaliteit, de kwantiteit of de sortering van de (af)geleverde Visrechten geldend te maken vervalt zodra de gekochte Vis het terrein van de Visveiling heeft verlaten, of in het geval van artikel 12.3 twee uren na de aflevering.

12.5.              Het reclamerecht als bedoeld in artikel 7:39 e.v. van het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de Koper toe.

13.                   Kosten en Betalingen

 

Algemeen

13.1.              Het factuurbedrag dat de Koper verschuldigd is dient binnen vijf werkdagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Visveiling. De Visveiling is bevoegd een kortere betalingstermijn te stellen indien zij gegronde redenen heeft aan de financiële gegoedheid van de Koper te twijfelen. Betaling kan enkel geschieden door overboeking op het bankrekeningnummer van de Visveiling zoals op de factuur vermeld staat.

13.2.              Bij niet tijdige betaling is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling vereist is en is de Koper gehouden tot het vergoeden van de boeterente, zoals gespecificeerd in de Tarievenlijst. De boeterente is verschuldigd over alle niet of niet volledig betaalde facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden. Alle buitengerechtelijke of gerechtelijke (incasso)kosten die voortvloeien het incasseren van de vordering komen ten laste van de Koper.

13.3.              De Visveiling is bevoegd de door Koper gedane betalingen eerst in mindering te brengen op verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de openstaande facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


 

13.4.              Wanneer de Koper in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden en/of wanneer de door de Koper gestelde bankgarantie is overschreden, heeft de Visveiling het recht om het sluiten van verdere koopovereenkomsten te weigeren c.q. (technisch) onmogelijk te maken totdat het verzuim is opgeheven en/of de bankgarantie weer toereikend is, dan wel volgens de Visveiling anderszins deugdelijke zekerheid door Koper is gesteld. 

13.5.              Wanneer de Koper in verzuim is met een betalingsverplichting heeft de Visveiling direct de bevoegdheid de bankgarantie van de Koper te innen.

Vervoerskosten voor de Aanvoerder

13.6.              De vervoerskosten worden bepaald aan de hand van de Tarievenlijst zoals die op het betreffende moment geldt, tenzij daarvan schriftelijk door de betrokken partijen is afgeweken en dat schriftelijk voorzien van een specificatie aan de Visveiling is meegedeeld.

13.7.              De door de Aanvoerder aan de Vervoerder verschuldigde vergoeding voor het vervoeren van Vis wordt ten behoeve van de Vervoerder door de Visveiling geïnd van de Aanvoerder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en dat schriftelijk voorzien van een specificatie aan de Visveiling is meegedeeld.

13.8.              De vervoerskosten worden betaald door middel van verrekening met de aan de Aanvoerder toekomende besomming, tot welke verrekening de Aanvoerder wordt geacht opdracht te hebben gegeven aan de Visveiling. De Aanvoerder wordt geacht aan de Visveiling opdracht te hebben gegeven de vervoerskosten namens de Aanvoerder aan de Vervoerder te voldoen.

13.9.              De Visveiling is jegens de Vervoerder en de Aanvoerder na aanvoer van de desbetreffende partij Vis gehouden het totaal van de aldus geïnde vervoersgelden aan de Vervoerder te betalen overeenkomstig de door de Visveiling met de Vervoerder gemaakte betalingsafspraken.

Vervoerskosten voor de Koper

13.10.          De vervoerskosten worden bepaald aan de hand van de Tarievenlijst zoals die op het betreffende moment geldt, tenzij daarvan schriftelijk door de betrokken partijen is afgeweken en dat schriftelijk voorzien van een specificatie aan de Visveiling is meegedeeld.

13.11.          De door de Koper aan de Vervoerder verschuldigde vergoeding voor het vervoeren van Vis wordt ten behoeve van de Vervoerder door de Visveiling geïnd van de Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en dat schriftelijk voorzien van een specificatie aan de Visveiling is meegedeeld.


 

 

13.12.          De Koper wordt geacht aan de Visveiling opdracht te hebben gegeven de vervoerskosten namens de Koper aan de Vervoerder te voldoen.

13.13.          De Visveiling is jegens de Vervoerder en de Koper na levering van de desbetreffende partij Vis gehouden het totaal van de aldus geïnde vervoersgelden aan de Vervoerder te betalen overeenkomstig de door de Visveiling met de Vervoerder gemaakte betalingsafspraken.

 

Sorteerkosten

13.14.          De sorteerkosten worden bepaald aan de hand van de Tarievenlijst zoals die op het betreffende moment geldt, tenzij daarvan schriftelijk door de betrokken partijen is afgeweken en dat schriftelijk voorzien van een specificatie aan de Visveiling is meegedeeld.

13.15.          De door de Aanvoerder aan de Sorteerders verschuldigde vergoeding voor het sorteren van Vis wordt ten behoeve van de Sorteerders door de Visveiling geïnd van de Aanvoerder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en dat schriftelijk voorzien van een specificatie aan de Visveiling is meegedeeld. Indien de sorteervergoeding aan de Visveiling is verschuldigd (als de Sorteerders in dienst zijn bij de Visveiling of een aan de Visveiling gelieerde onderneming), worden de sorteerkosten zoals opgenomen in de Tarievenlijst door de Visveiling aan de Aanvoerder in rekening gebracht.

13.16.          De sorteerkosten worden betaald door middel van verrekening met de aan de Aanvoerder toekomende besomming, tot welke verrekening de Aanvoerder wordt geacht opdracht te hebben gegeven aan de Visveiling. Indien de sorteerkosten aan de Sorteerders moeten worden doorbetaald wordt de Aanvoerder geacht aan de Visveiling opdracht te hebben gegeven de sorteerkosten namens de Aanvoerder aan de Sorteerders te voldoen.

13.17.          De Visveiling is gehouden het totaal van de aldus geïnde sorteergelden uiterlijk vijf werkdagen na de desbetreffende sortering aan de Sorteerders op de door de Sorteerders aan te wijzen bank/girorekening te voldoen, c.q. aan de rechtspersoon waaraan de Sorteerders zijn verbonden, tenzij tussen Sorteerders en de Visveiling andere afspraken zijn gemaakt.

 


 

 

Veilingkosten, retributies en toeslagen

13.18.          De Aanvoerder en de Koper zijn veilingkosten (“retributie”) verschuldigd wegens het kopen van Vis via de Visveiling en/of voor het sorteren en wegen van Vis waarvan de verkoop door de Aanvoerder is opgehouden, en/of voor het verhandelen van Vis via de Visveiling. De veilingkosten en de toeslagen zijn opgenomen in de Tarievenlijst.

13.19.          De Visveiling is gerechtigd over de (klok)prijs van de gekochte Vis aan de Koper toeslagen in rekening te brengen, waaronder een brandstoftoeslag, te berekenen over een nader te bepalen bedrag per kilogram.

De veilingkosten en de toeslagen worden betaald door middel van verrekening met de aan de Aanvoerder toekomende besomming, tot welke verrekening de Aanvoerder geacht wordt opdracht en toestemming aan de Visveiling te hebben gegeven. Voor zover de veilingkosten en de toeslagen niet op de besomming in mindering kunnen worden gebracht, worden zij aan de Aanvoerder in rekening gebracht door middel van een factuur.

 

Water, elektriciteit en afvalstoffen

13.20.          De Aanvoerder is voor het gebruik van water, elektriciteit en voor het afvoeren c.q. storten van afval de in de Tarievenlijst vermelde tarieven verschuldigd.

13.21.          De kosten voor water, elektriciteit en afvalstoffen worden betaald door middel van verrekening met de aan de Aanvoerder toekomende besomming, tot welke verrekening de Aanvoerder geacht wordt opdracht en toestemming aan de Visveiling te hebben gegeven. Voor zover de kosten voor water, elektriciteit en afvalstoffen niet op de besomming in mindering kunnen worden gebracht, worden zij aan de Aanvoerder in rekening gebracht door middel van een factuur.

 

Veilingopbrengst

13.22.          De aan de Aanvoerder toekomende besomming bestaat uit de opbrengst van de verkoop van de betreffende partij Vis, vermeerderd met toeslagen, waaronder de brandstoftoeslag en verminderd met de (veiling)kosten, heffingen en belastingen welke de Aanvoerder krachtens deze algemene voorwaarden en krachtens voorschriften van de bevoegde (overheids)instanties verschuldigd is, één en ander zoals door de Visveiling gespecificeerd te vermelden op de Besommingsbrief.

13.23.          De Aanvoerder wordt geacht de Visveiling opdracht te hebben gegeven de veilingopbrengst van de desbetreffende partij Vis vermeerderd met toeslagen, waaronder de brandstoftoeslag ten behoeve van hem, op eigen naam, van de Koper te incasseren.

 

 

Besomming

13.24.          De Visveiling is gehouden het nettobedrag vermeld op de uitbetalingsstaat (“Besommingbrief”) binnen vier werkdagen na verkoop van de betreffende partij Vis aan de Aanvoerder te voldoen.

13.25.          De Visveiling kan niet-betaling door de Koper niet aan de Aanvoerder tegenwerpen.

14.                   Gebruik van kisten, tubs en materialen 

14.1.              Aan de Aanvoerder, Vervoerder of Koper (in dit artikel tezamen “de gebruiker” te noemen) kunnen door de Visveiling naar behoefte viskisten, tubs en andere materialen (de ‘Viskisten’) ter beschikking worden gesteld, waarvoor aan de Visveiling een vergoeding verschuldigd is. De Visveiling is gehouden hiervan een deugdelijke administratie bij te houden. Het bedrag van de vergoeding wordt door de Visveiling vastgesteld en wordt vermeld in de Tarievenlijst 

14.2.              De door de gebruiker verschuldigde vergoeding wordt, voor zover mogelijk, verrekend met aan de gebruiker toekomende bedragen welke de Visveiling aan de gebruiker dient te voldoen, tot welke verrekening de gebruiker geacht wordt opdracht en toestemming aan de Visveiling te hebben gegeven. 

14.3.              De Viskisten zijn en blijven eigendom van de Visveiling. Het is de gebruiker verboden de Viskisten aan derden ter beschikking te stellen, behoudens schriftelijke toestemming van de Visveiling. Indien geen schriftelijke toestemming van de Visveiling is gegeven dient de Viskist binnen vier werkdagen op de Visveiling te worden ingeleverd en moet er een vastgesteld bedrag aan boete worden betaald, welk bedrag overeenkomt met de helft van het in de Tarievenlijst, die op het betreffende moment geldt, opgenomen vervangingstarief bij verlies van een Viskist.

14.4.              Indien de Visveiling toestemming geeft voor gebruik door derden geschiedt dit onder de uitdrukkelijke verplichting van de gebruiker aan de derde mede te delen dat de Visveiling daarvan de eigendom heeft en dat hij niet bevoegd is de Viskisten te bezwaren, verpanden, verhuren, vervreemden, aan anderen in gebruik te geven of handelingen te verrichten waardoor het eigendomsrecht van de Visveiling illusoir wordt. 

14.5.              De Visveiling voert de administratie van de Viskisten die zij in gebruik heeft gegeven. Ten minste éénmaal per jaar, op een door de Visveiling vast te stellen tijdstip, wordt gecontroleerd hoeveel Viskisten de gebruiker in gebruik heeft. De gebruiker dient steeds de Visveiling medewerking te verlenen aan het vaststellen van de bij hem in gebruik zijnde Viskisten. Indien in enig jaar de gebruiker minder Viskisten in bezit heeft dan hij volgens de administratie van de Visveiling in gebruik heeft gekregen, is de gebruiker daarvoor per ontbrekende Viskist een vastgesteld bedrag verschuldigd, welk bedrag is opgenomen in de Tarievenlijst zoals die op het betreffende moment geldt.

De administratie van de Visveiling is bindend, behoudens door de gebruiker te leveren tegenbewijs.  

14.6.              Indien aan de gebruiker Viskisten ter beschikking worden gesteld, zijn deze Viskisten uitsluitend bedoeld voor vervoer van en naar de Visveiling. Elk ander gebruik is niet toegestaan. 

15.                   Overmacht

15.1.              Als overmacht moet worden beschouwd al die omstandigheden die bij het aangaan van de verplichting niet waren te voorzien en die niet aan de Visveiling zijn toe te rekenen, ten gevolge waarvan de nakoming van verplichtingen praktisch onmogelijk of zo bezwaarlijk wordt dat die nakoming redelijkerwijs niet van de Visveiling kan worden verlangd. Onder overmacht valt onder meer oorlog, mobilisatie, stakingen, stroomstoring, storing van de gebruikte computersystemen en/of aan de internetverbinding, storing van enig (elektronisch) verkoop-veilsysteem, brand, weers- en/of andere omstandigheden ten gevolge waarvan geen dan wel onvoldoende aanvoer van Vis kan plaatsvinden en voorts al die omstandigheden die het normaal functioneren van de Visveiling beletten en niet aan haar kunnen worden toegerekend, waaronder tevens begrepen het tekortschieten van derden in hun verplichtingen jegens de Visveiling ten gevolge waarvan laatstgenoemde niet op de gebruikelijke c.q. voorziene wijze kan functioneren.

15.2.              In het geval van overmacht is de Visveiling gerechtigd de nakoming van de door haar aangegane verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 

15.3.              Indien de overmacht echter langer duurt dan één week of indien reeds aanstonds duidelijk is dat dit zo zal zijn, heeft de Visveiling het recht de betreffende overeenkomst voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden zonder verplicht te zijn tot vergoeding van eventuele schade van welke aard en omvang dan ook. 

15.4.              De Visveiling zal wanneer zij van de in dit artikel genoemde rechten gebruik maakt de betrokken partijen onverwijld informeren.

15.5.              Overheidsmaatregelen die de nakoming van de door de Visveiling aangegane verplichtingen belemmeren en/of financieel nadelig maken, geven haar het recht de betreffende overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat de Visveiling gehouden is tot betaling van schadevergoeding dan wel, één en ander naar keuze van de Visveiling, te verlangen van de wederpartij dat zij aan de Visveiling het nadeel dat voor de Visveiling uit die maatregelen voortvloeit vergoedt.


 

16.                   Aansprakelijkheid Visveiling

16.1.              De Visveiling is tegenover Aanvoerders en Kopers uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Visveiling, tenzij sprake is van een wettelijke niet uit te sluiten aansprakelijkheid.  Uitsluitend ter verduidelijking en zonder afbreuk te doen aan het hiervoor bepaalde is de Visveiling derhalve onder meer niet aansprakelijk voor:

 

I.                         Indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld gederfde inkomsten;

II.                       Ongevallen in de gebouwen van en/of op de terreinen van de veiling;

III.                     De gevolgen van brand, diefstal, instorting, vermissing en vandalisme in de gebouwen en/of op de terreinen van de veiling;

IV.                    De rechtsgevolgen voortvloeiende uit overtreding van de wetgeving op de productaansprakelijkheid en/of de Warenwet;

V.                      Directe en indirecte schade als gevolg van zoekgeraakte of vermiste Vis;

VI.                    De kwaliteit van de Vis;

VII.                   Schade doordat de Vis niet beantwoordt aan de overeenkomst tussen de Koper en de Aanvoerder;

VIII.                 De gevolgen van door medewerkers van de Visveiling gegeven adviezen en mededelingen;

IX.                     De gevolgen van storingen in de levering van water, energie en in de data-en telecommunicatieapparatuur of storingen enig (elektronisch) verkoop-/ veilsysteem;

X.                       Eventuele geschillen tussen Koper en Aanvoerder.

16.2.              Voor het geval de Visveiling aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade van een Aanvoerder of Koper, dan is – indien door de Visveiling terzake de schade toebrengende gebeurtenis(sen) een verzekering is gesloten – deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de Visveiling in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van de Visveiling. In elk ander geval is de aansprakelijkheid van de Visveiling te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 50.000,-- per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen hebben te gelden als één gebeurtenis.

17.                   Handhaving van de orde

17.1.              De Directeur is belast met de handhaving van de orde in en om het gebouw van de Visveiling; 

17.2.              Een ieder die zich op het terrein van de Visveiling bevindt is verplicht onmiddellijk gevolg te geven aan de aanwijzingen, die door of namens de Directeur in het belang van de orde in en om de Visveiling worden gegeven en zich voorts te onthouden van iedere (rechts)handeling die mogelijk schade zou kunnen toebrengen aan goederen van de Visveiling en/of derden.

18.                   Toegang tot de gebouwen van de Visveiling

18.1.              De Visveiling heeft het recht om Aanvoerders, Vervoerders, Kopers en andere personen de toegang tot de gebouwen van de Visveiling voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen, indien de betrokkenen zich, ook na een waarschuwing, niet houden aan de vanwege de bevoegde (overheids-)instanties gestelde regels, het in deze algemene voorwaarden gestelde, aan nader gestelde regels of aanwijzingen van de Directeur.

18.2.              Het is niet toegestaan zich in de gebouwen van de Visveiling te bevinden met (brom)fietsen of (motor)voertuigen, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de Visveiling. 

19.                   Verkeersregels op de terreinen van de Visveiling

19.1.              Op de gehele terreinen van de Visveiling, voor zover niet zijnde een voor het publiek toegankelijke weg, gelden niettemin de verkeersregels van de Wegenverkeersregelgeving. 

19.2.              De Visveiling is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit (verkeers-) ongevallen welke zich op de terreinen van de Visveiling voordoen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de Visveiling. 

20.                   Gewoonte en gebruik 

20.1.              In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden, de toepasselijke wetgeving of door de Visveiling gestelde regels niet voorzien beslist het gebruik en de gewoonte van de (vestigingsplaats van de) betrokken Visveiling. 

20.2.              Indien het gebruik of de gewoonte ook niet in dat geval voorziet, beslist de Directeur naar redelijkheid en billijkheid.

21.                   Toepasselijk recht 

21.1.              Op alle rechtsverhoudingen tussen de Visveiling en bij haar werkzame personen, Aanvoerders, Vervoerders, Kopers en Sorteerders alsmede op de rechtsverhoudingen tussen hen onderling, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21.2.              De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) en wettelijke bepalingen met betrekking tot koop op afstand zijn uitdrukkelijk uitgesloten.


 

 

22.                   Geschillenregeling

22.1.              Indien tussen bij de Visveiling betrokken partijen een geschil ontstaat, dienen partijen hun geschil eerst aan de Directeur voor te leggen. Die in eerste instantie zal trachten het geschil in der minne op te lossen.

22.2.              Indien het geschil daarmee nog niet is opgelost, is uitsluitend de Rechtbank in de vestigingsplaats van de (betrokken) Visveiling bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van het geschil.

23.                   Slotbepalingen

23.1.              Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 16 maart 2022 en komen in de plaats van de eerder vastgestelde algemene voorwaarden.