Algemene Voorwaarden United Fish Auctions

Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Aanvoerder:(rechts)persoon die vis via de Visafslag te koop aanbiedt.
Afslaan:verkoop van vis door bemiddeling van de Visafslag, al dan niet met gebruikmaking van een veilsysteem.
Afslager:lid van het personeel, belast met het afslaan van een bepaalde partij vis.
Directeur:de persoon die krachtens de interne organisatie van de visafslag als zodanig is benoemd.
Koper:(rechts)persoon die vis via de Visafslag aankoopt.
Ophouden:de verkoop van een bepaalde partij vis doen staken.
Ophoudprijs:van te voren vastgestelde minimum prijs waartegen vis verkocht mag worden.
Producenten-Organisatie:door een lidstaat van de EU erkende organisatie als bedoeld in artikel 5 van VO (EG) 104/2000 (PbEG L 17).
Schouwen:de mogelijkheid tot bezichtiging van vis alvorens deze wordt afgeslagen.
Sorteren:indelen van vis in klassen en soorten volgens handelskenmerken en gebruiken.
Sorteerders:door de Directeur van de Visafslag aangewezen natuurlijke en/of rechtspersonen die zich bezighouden met sorteren.
Steek:door de Visafslag bepaalde hoeveelheid (verpakte) vis.
De Visafslag:United Fish Auctions N.V., en / of haar dochterondernemingen, waartoe onder andere gerekend dienen te worden, Visafslag Stellendam B.V., Visafslag Scheveningen B.V. en Visveiling Colijnsplaat B.V.
Vis:Alle vis en visproducten, schaal- en schelpdieren, bestemd voor consumptie.

 

Artikel 1. - Directeur en personeel
1. Het beleid en de organisatie van de Visafslag berust bij het orgaan dat als zodanig is benoemd en/of is ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel.
2. De dagelijkse en algemene leiding van de Visafslag is in handen van de directeur.
3. Bij afwezigheid van de directeur wordt hij vervangen door diens plaatsvervanger, aangewezen volgens de interne organisatie van de Visafslag, op wie gedurende de vervanging alle bevoegdheden op grond van deze Algemene Voorwaarden overgaan.
4. De Visafslag is per locatie bevoegd nadere regels te stellen, onder meer door vaststelling van een "Huishoudelijk Reglement".

Artikel 2. - Openingstijden

1. De openingstijden van de Visafslag en de tijden waarop vis wordt afgeslagen worden door de directeur van de Visafslag bepaald.
2. De Visafslag is gesloten op zondagen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en voorts op nationale (en locale) bijzondere (feest)dagen, een en ander zoals door de directeur van de Visafslag te bepalen. De Visafslag is bevoegd tot afwijkende openstelling.

Artikel 3. - Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en rechtsbetrekkingen en op alle door bemiddeling van de Visafslag tot stand gebrachte of tot stand te brengen overeenkomsten.
2. De Visafslag heeft tot doel het bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen aanvoerders en kopers van vis, alsmede het voor rekening van aanvoerder en/of koper uitvoeren van daarmee verband houdende handelingen.
3. Het bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten en het leveren van daarmee verband houdende diensten zoals omschreven in het vorige lid, geschiedt met in acht name van zowel deze Algemene Voorwaarden, alsmede het door het Nationaal Overleg Visafslagen vastgestelde "Centraal Visafslag Reglement". Indien het Centraal Visafslag Reglement in strijd is met deze Algemene Voorwaarden prefereren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
4. Door het geven van een bemiddelingsopdracht en/of door gebruik te maken van de diensten van de Visafslag worden deze Algemene Voorwaarden geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.
5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of van het Centraal Visafslag Reglement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Het Centraal Visafslag Reglement ligt ter inzage op de Visafslag. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van dit reglement toegezonden.
7. De Visafslag, de aanvoerders, de vervoerders, de kopers, de sorteerders en de overige in of bij de Visafslag werkzame personen zijn gehouden de geldende regels uitgevaardigd door het bevoegde bestuursorgaan of organen, het Productschap Vis en/of de instellingen van de EU stipt in acht te nemen. Hiertoe behoren in elk geval artikel 15 van VO (EG) 2406/96 (PbEG L334), de Verordening houdende uitvoeringsbepalingen inzake de handelsnormenverordening (verordening 3703/85) en de Verordening gezondheidsvoorschriften visafslagen 2000 d.d. 27 januari 2000 van het Productschap Vis. Voorts zijn de genoemde (rechts)personen gebonden aan alle vanwege de Visafslag bekend gemaakt voorschriften.
8. Van deze Algemene Voorwaarden maakt deel uit de tarievenbijlage zoals deze periodiek door de Visafslag wordt vastgesteld en bekend gemaakt.

Artikel 4. - Rechten en verplichtingen van de aanvoerder
1. Onverminderd de rechten en verplichtingen die voor de aanvoerder voortvloeien uit andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden en/of uit door de bevoegde (overheids)instanties gestelde regels geldt het bepaalde in dit artikel.
2. De aanvoerder is verplicht op een door de Visafslag te bepalen wijze mededeling te doen van zijn voornemen vis ter verkoop aan te bieden. De wijze van aanmelding kan door de Visafslag worden gewijzigd en is op aanvraag te verkrijgen.
3. De aanvoerder zal door de enkele aanvoer van vis geacht worden aan de Visafslag opdracht tot verkoop daarvan te hebben verleend. Zonder toestemming van de Visafslag is het verboden vis die éénmaal ter verkoop is aangeboden geheel of gedeeltelijk aan de Visafslag te onttrekken.
4. De Visafslag is bevoegd ten aanzien van de wijze van aanvoer en/of de verpakking (waaronder begrepen kisten en tubs waarin vis wordt aangevoerd) nadere eisen te stellen.
5. De aanvoerder is gehouden de door hem aangevoerde vis te voorzien van een voldoende identificatie als voorgeschreven in de toepasselijke voorschriften van de bevoegde overheid en/of zoals door de Visafslag voorgeschreven.
6. De aanvoerder draagt er voor zijn rekening en risico zorg voor dat de vis tot aan de losplaats van de Visafslag wordt gebracht. De aanvoerder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door of namens hem aangevoerde vis totdat deze is (af)geleverd aan de koper, uitgezonderd als de vis voor opslag aan de Visafslag wordt aangeboden, in welk geval de verantwoordelijkheid voor een juiste opslag bij de Visafslag berust, indien het aanbod tot opslag wordt aanvaard.
7. De Visafslag is tijdens de openingsuren verplicht de met inachtneming van het bovenstaande aangemelde en aangevoerde vis terstond te (doen) lossen en voor een juiste opslag tot het tijdstip van verkoop zorg te dragen.
8. De Visafslag is niet gehouden de aangevoerde vis te (doen) lossen en/of op te slaan indien blijkt dat niet is voldaan aan de door de bevoegde (overheids)instantie gestelde regels.
9. De aanvoerder is gehouden gebruik te maken van de diensten van de door de Visafslag aangewezen sorteerders, tenzij de vis volgens de daarvoor geldende regels deugdelijk gesorteerd wordt aangevoerd.

 

Artikel 5. - Rechten en verplichtingen van de koper
1. Onverminderd de rechten en verplichtingen die voor de koper voortvloeien uit andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden en/of uit door de bevoegde (overheids)instanties gestelde regels geldt het bepaalde in dit artikel.
2. De Visafslag beslist of een koper vis kan kopen via de Visafslag. Als koper wordt slechts toegelaten diegene die:
a. naar het oordeel van de Visafslag een genoegzame, terstond op te eisen bankgarantie ten behoeve van de Visafslag heeft afgegeven tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper. De bankgarantie dient minimaal de gemiddelde weekomzet van de koper te dekken. De hoogte van de benodigde bankgarantie wordt in overleg met de koper bepaald door of namens de directeur van de Visafslag.
b. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en een origineel uittreksel van deze inschrijving heeft overgelegd. Voor buitenlandse (rechts)personen kan een uittreksel uit een vergelijkbaar buitenlands register volstaan.
c. de werking van het veilsysteem kent.
3. De koper is gehouden alle aanwijzingen van het personeel van de Visafslag op te volgen. De koper aanvaardt dat de beslissingen van of namens de directeur van de Visafslag bindend zijn.
4. De koper is bevoegd zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen bij het sluiten van een koopovereenkomst en alle andere daarop betrekking hebbende handelingen, mits deze machtiging schriftelijk door middel van het door de Visafslag opgestelde formulier is overeengekomen en deze machtiging vóór het sluiten van de koopovereenkomst in het bezit is van de Visafslag.

Artikel 6. - Het vervoer van en naar de Visafslag
1. De aanvoerder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het vervoer van de vis van en naar de Visafslag.
2. De vervoersovereenkomst komt tot stand tussen de aanvoerder en de vervoerder door bemiddeling van de Visafslag. De Visafslag is nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in het kader van de (bemiddeling bij de) vervoersovereenkomst, behalve wanneer de Visafslag grove schuld of opzet is te verwijten.
3. De vervoerder en aanvoerder zijn gehouden de aanwijzingen van de Visafslag terzake van de wijze en plaats van vervoer van en naar de Visafslag op te volgen.
4. Indien de aanvoerder vis laat vervoeren van een andere plaats dan Scheveningen, Stellendam of Colijnsplaat naar een van deze drie visafslagen, vergoedt de Visafslag een deel van deze kosten. De vergoeding bedraagt maximaal het in de tarievenbijlage genoemde percentage van de gemaakte transportkosten.
5. Indien de aanvoerder garnalen laat vervoeren naar Colijnsplaat, vergoedt de Visafslag een deel van deze kosten. De vergoeding bedraagt de in de tarievenbijlage genoemde prijs per kilogram. De vergoeding is maximaal gelijk aan de totale vervoerskosten.
6. Indien de aanvoerder garnalen laat vervoeren van Scheveningen naar Stellendam, vergoedt de Visafslag een deel van deze kosten. De vergoeding bedraagt maximaal het in de tarievenbijlage genoemde percentage van de gemaakte transportkosten.

Artikel 7. - Het sorteren

1. Het sorteren moet plaatsvinden overeenkomstig de geldende regels uitgevaardigd door de bevoegde (overheids)instanties, waaronder in elk geval begrepen de instellingen van de EU, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Produktschap Vis.
2. Het sorteren van de ter veiling aangeboden -ongesorteerde- vis wordt geacht te geschieden in opdracht en voor rekening van de aanvoerder door daartoe door de Visafslag aangewezen sorteerders. Voor de visafslag in Stellendam is Stellendam Factorij B.V. als sorteerder aangewezen. Voor de visafslag in Scheveningen is de vereniging Visfactorij Scheveningen als sorteerder aangewezen. Voor de visveiling in Colijnsplaat is de Stichting Vislos- en Sorteerregeling Colijnsplaat als sorteerder aangewezen.
3. Het sorteren mag alleen geschieden in door de Visafslag daartoe aangewezen ruimten.
4. De gesorteerde vis dient te worden geplaatst in daartoe aangewezen (en door de Visafslag goedgekeurde) verpakkingseenheden (viskisten, tubs etc).
5. De Visafslag is omtrent de (wijze van de uitvoering van de) sorteerwerkzaamheden jegens de aanvoerder, vervoerder of koper nimmer aansprakelijk voor enige schade.
6. De Visafslag bepaalt de volgorde waarin de vis van de aanvoerders wordt gesorteerd. Na het sorteren dient de vis van één aanvoerder per soort een homogene partij te vormen.
7. De Visafslag kan ten aanzien van de wijze van uitvoering van de sorteerwerkzaamheden (bij Huishoudelijk Reglement) nadere regels stellen.

Artikel 8. - Het afslaan en (ver)kopen

1. De aangevoerde vis wordt afgeslagen op een door de Visafslag te bepalen wijze en volgorde en op door de Visafslag te bepalen tijdstippen.
2. Vis die naar het oordeel van de bevoegde (overheids)instanties en/of de Visafslag niet in deugdelijke staat verkeert wordt niet verkocht en dient op aanwijzing van de Visafslag uit het gebouw van de Visafslag te worden verwijderd, voorzover de bevoegde (overheids)instanties niet tot inbeslagneming en/of vernietiging overgaan.
3. De koper krijgt van de Visafslag een sleutel in bruikleen waarmee hij zich kan identificeren op het veilsysteem. Bij verlies van de sleutel zal door de Visafslag een nieuwe sleutel in bruikleen worden gegeven. Hiervoor is de koper het in de tarievenbijlage genoemde tarief verschuldigd.
4. De Visafslag is bevoegd voor de afslag van bepaalde soorten vis een minimum afnamehoeveelheid vast te stellen.
5. Bij gebruik van het veilsysteem komt de koopovereenkomst tot stand op het moment dat door of namens de koper de veilklok is gestopt. De afslager heeft vervolgens het recht om mede op verzoek van de koper terstond de koopovereenkomst op grond van een wilsgebrek te vernietigen, ondermeer in een duidelijk geval van een kennelijke vergissing.
6. De afslager noemt of geeft op een elektronische wijze aan het aantal eenheden dat wordt afgeslagen en geeft daarbij duidelijk aan de soort en/of gewicht van de aangeboden partij, alsmede de plaats waar de vis ten verkoop gereed staat.
7. Het oordeel van de afslager dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen is bindend. De afslager beslist of en aan wie de koop is gegund.

Artikel 9. - Het ophouden
1. De aanvoerder is gerechtigd uiterlijk vóór aanvang van de verkoop van de desbetreffende partij vis de verkoop op te houden met vermelding van de ophoudprijs. Deze mededeling geschied aan de afslager.
2. Indien de vis wordt opgehouden is de aanvoerder de veilingkosten, de sorteerkosten en mogelijke heffingen over de ophoudprijs van de vis verschuldigd.

Artikel 10. - Koopovereenkomst, aflevering en levering

1. De koopovereenkomst komt tot stand tussen de aanvoerder en de koper door de toewijzing bij de verkoop. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt aflevering en overdracht plaats op het terrein van de Visafslag.
2. De verkochte vis wordt geacht te zijn afgeleverd en overgedragen indien de verkochte vis is voorzien van de naambrief van de koper en/of van een bon afkomstig uit de bonnenprinter. Indien om welke reden dan ook de vis niet is voorzien van de naambrief van de koper of van de bon uit de bonnenprinter worden de aflevering en overdracht in elk geval geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de gekochte vis door, namens of ten behoeve van de koper, is geladen in het door of namens de koper aangewezen vervoermiddel.
3. De gekochte vis is vanaf het moment van aflevering voor risico van de koper.
4. De koper is gehouden ervoor zorg te dragen dat de gekochte vis uiterlijk één uur na het sluiten van de laatste koopovereenkomst die via bemiddeling op de Visafslag tot stand is gekomen op die dag, van het terrein van de Visafslag is verwijderd, tenzij een opdracht tot opslag aan de Visafslag is gegeven.
5. Wanneer de koper de gekochte vis niet uiterlijk op het in het vorige lid genoemde moment heeft verwijderd (of heeft doen opslaan in de koelcel van de Visafslag) is hij in verzuim en is de Visafslag (mede ter beperking van de schade) gerechtigd de vis op te slaan in de koelcel, worden aanvoerder en koper geacht de koopovereenkomst te hebben ontbonden, alsmede de gekochte vis terug te hebben overgedragen, althans wordt koper geacht afstand te hebben gedaan van de vis en heeft de Visafslag het recht de betrokken partij vis opnieuw af te slaan. De eventuele schade (opslagkosten, lagere verkoopprijs etc.) is voor rekening van de aanvankelijke koper. De koper verbindt zich in dit geval tot het vergoeden van alle kosten die verband houden met de verwijdering of het afvoeren van de vis, zonder dat de koper enige aanspraak kan maken op compensatie van schade als gevolg van het verlies van het eigendomsrecht op de vis.

Artikel 11. - Reclames
1. De Visafslag stelt de koper in staat de te verkopen vis vóór de afslag te inspecteren ("schouwen"). De koper wordt geacht de gekochte vis vóór de koop grondig te hebben geïnspecteerd ("geschouwd") en bekend te zijn met de kwaliteit en de kwantiteit van de vis.
2. De koper aanvaardt het gekochte in de staat waarin het zich ten tijde van de verkoop bevindt, tenzij er een aantoonbaar verschil is opgetreden tussen de kwaliteit en/of de kwantiteit van de vis tussen het moment van verkoop en het moment van aflevering. Ingeval de koper meent dat het gekochte aantoonbaar niet aan koopovereenkomst voldoet dient hij zulks terstond na de aflevering aan de Visafslag te melden, waarna de betreffende partij zal worden gekeurd door een in overleg te bepalen persoon of instantie, waarvan een schriftelijk verslag wordt opgemaakt. De uitslag van deze keuring bindt partijen.
3. Elk recht van de koper om uit hoofde van de kwaliteit, sortering en/of de kwantiteit van de (af)geleverde vis rechten geldend te maken vervalt zodra de gekochte vis is geladen in het te bezigen vervoermiddel.
4. Het reclamerecht als bedoeld in artikel 7: 39 ev. BW komt niet aan de koper toe.

Artikel 12. - Kosten en Betalingen
Algemeen
1. In afwijking van het Centraal Visafslag Reglement dient het factuurbedrag dat de koper verschuldigd is binnen vijf kalenderdagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Visafslag. Betaling kan enkel geschieden door overboeking op de op de factuur vermelde bankrekening van de Visafslag. Contante betalingen worden onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kan de koper de Visafslag ook een machtiging geven om de verschuldigde factuurbedragen te incasseren van de bankrekening van koper. Koper is hierbij verplicht om zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de facturen. Wanneer de automatische incasso door de bank wordt geweigerd, en koper niet binnen de betalingstermijn door middel van overboeking betaald heeft, is de koper van rechtswege in verzuim zoals omschreven in het volgende lid.
3. Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling vereist is en is de koper gehouden tot het vergoeden van de boeterente, zoals gespecificeerd in de tarievenbijlage. De boeterente is verschuldigd over alle niet of niet volledig betaalde facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden. Alle kosten uit de inning van de vordering voortvloeiende, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, komen ten laste van de koper.
4. De Visafslag is bevoegd de door koper gedane betalingen eerst in mindering te brengen op verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de openstaande facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Wanneer de koper in verzuim is en/of wanneer de bankgarantie naar het uitsluitend oordeel van de directeur van de Visafslag te veel is overschreden, heeft de Visafslag het recht om sluiting van verdere koopovereenkomsten te weigeren totdat het verzuim is opgeheven en/of de bankgarantie weer toereikend is, danwel volgens de Visafslag anderszins deugdelijke zekerheid door koper is gesteld.
6. Wanneer de koper in verzuim is, heeft de Visafslag direct de bevoegdheid de bankgarantie van de koper te innen.

Vervoerskosten voor de aanvoerder
7. De vervoerskosten worden mede bepaald aan de hand van de tarievenbijlage van de Visafslag zoals die op het betreffende moment geldt, tenzij daarvan schriftelijk door de betrokken partijen is afgeweken.
8. De door de aanvoerder aan de vervoerder verschuldigde vergoeding voor het vervoeren van vis wordt ten behoeve van de vervoerder door de Visafslag geïnd van de aanvoerder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9. De vervoerskosten worden betaald door middel van verrekening met de aan de aanvoerder toekomende besomming, tot welke verrekening de aanvoerder wordt geacht opdracht en toestemming te hebben gegeven. De aanvoerder wordt geacht aan de Visafslag opdracht te hebben gegeven de vervoerskosten aan de vervoerder te voldoen.
10. De Visafslag is jegens de vervoerder en de aanvoerder gehouden het totaal van de aldus geïnde vervoersgelden uiterlijk 5 werkdagen na aanvoer van de desbetreffende partij vis aan de vervoerder te voldoen, mits de vervoersbon uiterlijk op de aanvoerdag in bezit is van de Visafslag.

 

Sorteerkosten
11. De aanvoerder wordt geacht toestemming te hebben geven aan de Visafslag om het ten behoeve van de sorteerders van de aanvoerders geïnde bedrag door middel van verrekeningen met de aan de aanvoerder toekomende besomming te voldoen.
12. De Visafslag is gehouden het totaal van de aldus geïnde sorteergelden uiterlijk 5 werkdagen na de desbetreffende sortering aan de sorteerders op de door de sorteerders aan te wijzen bank/giro-rekening te voldoen, c.q. aan de rechtspersoon waaraan de sorteerders zijn verbonden, tenzij tussen sorteerders en de Visafslag andere afspraken zijn gemaakt.
13. Indien de versheids- en grootte-klasse van een homogene partij vis een afwijking vertoont van meer dan 10% van de vastgestelde indeling en de vis het afslaggebouw nog niet heeft verlaten, kunnen de betrokken sorteerders voor de hierdoor noodzakelijke hersortering van deze vis geen vergoeding in rekening brengen. Hersortering, zonder dat daar kosten voor in rekening gebracht kunnen worden, vindt tevens plaats indien de bevoegde instanties (AID, Produktschap Vis) dit eisen bij een geconstateerde sorteerfout.

 

Veilingkosten
14. De veilingkosten worden bepaald aan de hand van de tarievenbijlage van de Visafslag zoals die op het betreffende moment geldt.
15. De aanvoerder van vis is aan de Visafslag (veiling)kosten verschuldigd wegens het verkopen van vis via de Visafslag, en/of voor het sorteren en wegen van vis waarvan de verkoop door de aanvoerder is opgehouden.
16. De veilingkosten worden betaald door middel van verrekening met de aan de aanvoerder toekomende besomming, tot welke verrekening de aanvoerder geacht wordt opdracht en toestemming aan de Visafslag te hebben gegeven. Voorzover de veilingkosten niet op de besomming in mindering kunnen worden gebracht worden zij aan de aanvoerder in rekening gebracht door middel van een factuur.
17. De koper is veilingkosten verschuldigd wegens het kopen van vis via de Visafslag. De veilingkosten worden gevormd door een vast bedrag per factuur en een bedrag per kilo aangekochte vis. De hoogte van het bedrag per kilo wordt bepaald door het totale aantal kilo's vis op de factuur. Beide tarieven worden in de tarievenbijlage vermeld.

 

Water, elektriciteit en afvalstoffen
18. Aanvoerder betaalt voor het gebruik van water, elektriciteit en voor het storten van afval in de daarvoor bestemde afvalcontainers, de in de tarievenbijlage vermelde tarieven.
19. De kosten voor water en elektriciteit worden voldaan door een vaste inhouding per factuur, welke inhouding is gebaseerd op historisch verbruik. Aan het eind van ieder jaar worden de reeds betaalde termijnen/voorschotten verrekend met het werkelijke verbruik.

 

Veilingopbrengst
20. De aan de aanvoerder toekomende besomming bestaat uit de opbrengst van de verkoop van de betreffende partij vis, verminderd met de (veiling)kosten, heffingen en belastingen welke de aanvoerder krachtens deze Algemene Voorwaarden en krachtens voorschriften van de bevoegde (overheids)instanties verschuldigd is, één en ander zoals door de Visafslag gespecificeerd te vermelden op de uitbetalingsstaat (besommingsbrief).
21. De aanvoerder wordt geacht de Visafslag opdracht te hebben gegeven de veilingopbrengst van de desbetreffende partij vis ten behoeve van hem, op eigen naam, van de koper te incasseren.

 

Besomming
22. De Visafslag is gehouden het netto bedrag vermeld op de uitbetalingsstaat (besommingbrief) binnen vier werkdagen na verkoop van de betreffende partij vis aan de aanvoerder te voldoen.
23. De Visafslag kan niet-betaling door de koper niet aan de aanvoerder tegenwerpen.

 

Artikel 13.- Gebruik van kisten en materialen

1. De aanvoerder, vervoerder of koper (in dit artikel tezamen "de gebruiker" te noemen) kan van de Visafslag verlangen dat aan hem naar behoefte viskisten ter beschikking worden gesteld, waarvoor aan de Visafslag een vergoeding verschuldigd is. De Visafslag is gehouden hiervan een deugdelijke administratie bij te houden. Het bedrag van de vergoeding wordt door de Visafslag vastgesteld en wordt vermeld in de tarievenbijlage.
2. De door de gebruiker verschuldigde vergoeding wordt, voorzover mogelijk, verrekend met aan de gebruiker toekomende bedragen welke de Visafslag aan de gebruiker dient te voldoen, tot welke verrekening de gebruiker geacht wordt opdracht en toestemming aan de Visafslag te hebben gegeven.
3. De viskisten zijn en blijven eigendom van de Visafslag. Het is de gebruiker verboden de viskisten aan derden ter beschikking te stellen, behoudens schriftelijke toestemming van de Visafslag.
4. Indien de Visafslag toestemming geeft voor gebruik door derden geschiedt dit onder de uitdrukkelijke verplichting van de gebruiker aan de derde mede te delen dat de Visafslag daarvan de eigendom heeft en dat hij niet bevoegd is de viskisten te bezwaren, verpanden, verhuren, vervreemden, aan anderen in gebruik te geven of handelingen te verrichten waardoor het eigendomsrecht van de Visafslag illusoir wordt.
5. De Visafslag voert de administratie van de viskisten die zij in gebruik heeft gekregen. Tenminste éénmaal per jaar, op een door de Visafslag vast te stellen tijdstip, wordt gecontroleerd hoeveel kisten de gebruiker in gebruik heeft. De gebruiker dient steeds de Visafslag medewerking te verlenen aan het vaststellen van de bij hem in gebruik zijnde viskisten. Indien in enig jaar de gebruiker minder kisten in bezit heeft dan hij volgens de administratie van de Visafslag in gebruik heeft gekregen, is de gebruiker daarvoor per ontbrekende kist een door de Visafslag vast te stellen bedrag verschuldigd. De administratie van de Visafslag is bindend, behoudens door de gebruiker te leveren tegenbewijs.
6. Indien aan de gebruiker kisten ter beschikking worden gesteld zijn deze kisten uitsluitend bedoeld voor vervoer van en naar de Visafslag. Elk ander gebruik is niet toegestaan.

Artikel 14. - Overmacht
1. Als overmacht moet worden beschouwd al die omstandigheden die bij het aangaan van de verplichting niet waren te voorzien en die niet aan de Visafslag zijn toe te rekenen, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst praktisch onmogelijk of zo bezwaarlijk wordt dat die nakoming redelijkerwijs niet van de Visafslag kan worden verlangd. Als overmacht in voormelde zin, waarvan de gevolgen derhalve niet ten laste en/of voor rekening en risico van de Visafslag komen, moeten ondermeer worden beschouwd oorlog, mobilisatie, stakingen, stroomstoring, storing in het computerbestand en/of aan de internetverbinding, storing van het veilsysteem, bedrijfsbrand en/of bedrijfsstoringen, weers- en/of andere omstandigheden ten gevolge waarvan geen danwel onvoldoende aanvoer van vis kan plaatsvinden; voorts al die omstandigheden die het normaal functioneren van de Visafslag beletten en niet aan haar kunnen worden toegerekend, waaronder tevens begrepen het tekortschieten van derden in hun verplichtingen jegens de Visafslag ten gevolge waarvan laatstgenoemde niet op de gebruikelijke c.q. voorziene wijze kan functioneren.
2. In het geval van overmacht is de Visafslag gerechtigd de nakoming van de door haar aangegane verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
3. Indien de overmacht echter langer duurt dan één week of indien reeds aanstonds duidelijk is dat dit zo zal zijn, heeft de Visafslag het recht de overeenkomst voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden zonder verplicht te zijn tot vergoeding van eventuele schade van welke aard en omvang dan ook.
4. Zowel in het geval genoemd in het tweede en het derde lid van dit artikel is de Visafslag, wanneer zij van de aldaar genoemde rechten gebruik maakt, verplicht onverwijld de aanvoerder en/of koper en/of afnemer van de betreffende dienst daarvan in kennis te stellen. Dit dient te geschieden door middel van een e-mail, fax en/of aangetekende brief.
5. Overheidsmaatregelen die de nakoming van de door de Visafslag aangegane verplichting belemmeren en/of financieel nadelig maken, geven haar het recht de overeenkomst voor zover deze nog niet is nagekomen te ontbinden zonder dat zij gehouden is tot betaling van schadevergoeding danwel, één en ander te harer keuze, te verlangen van de wederpartij dat zij aan haar (de Visafslag) vergoedt het nadeel dat voor laatstgenoemde uit die maatregelen voortvloeit.

Artikel 15. - Aansprakelijkheid Visafslag
1. De Visafslag sluit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door haar verrichte leveringen en diensten uit voor zover deze, indien de Visafslag daarvoor een verzekering heeft, het verzekerde bedrag te boven gaat.
2. De Visafslag en de bij haar in dienst zijnde werknemers zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan vaartuigen, voertuigen, personen, materialen en/of zaken in de ruimste zin van het woord, behoudens in het geval van grove schuld of opzet van de Visafslag of de betreffende werknemer.

 

Artikel 16. - Handhaving van de orde
1. De directeur van de Visafslag is belast met de handhaving van de orde in en om de Visafslag.
2. Een ieder die zich op het terrein van de Visafslag bevindt is verplicht onmiddellijk gevolg te geven aan de bevelen of aanwijzingen, die door of namens de directeur van de Visafslag in het belang van de orde in en om de Visafslag worden gegeven en zich voorts te onthouden van iedere (rechts)handeling die mogelijk schade zou kunnen toebrengen aan goederen van de Visafslag en/of derden.

 

Artikel 17.- Toegang tot de Visafslag
1. De Visafslag heeft het recht om aanvoerders, vervoerders, kopers en andere personen de toegang tot de Visafslag voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen, indien de betrokkenen zich, ook na een waarschuwing, niet houden aan de vanwege de bevoegde (overheids)instanties gestelde regels, het in deze Algemene Voorwaarden gestelde en/of aan nader gesteld regels of aanwijzingen van de directeur.
2. Het is niet toegestaan zich in de Visafslag te bevinden met (brom)fietsen of (motor)voertuigen, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de Visafslag.

Artikel 18. - Verkeersregels op het terrein de Visafslag
1. Op het gehele terrein van de Visafslag, voor zover niet zijnde een voor het publiek toegankelijke weg, gelden niettemin de verkeersregels van de Wegenverkeersregelgeving.
2. De Visafslag is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit (verkeers) ongevallen welke zich op het terrein van de Visafslag voordoen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de Visafslag.

Artikel 19. - Gewoonte en gebruik
1. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving of door de Visafslag gestelde regels niet voorzien beslist het gebruik en de gewoonte van de (vestigingsplaats van de) betrokken Visafslag.
2. Indien het gebruik of de gewoonte ook niet in dat geval voorziet beslist de directeur naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 20. - Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Visafslag en de bij haar werkzame personen, en de aanvoerders, de vervoerders, de kopers, en de sorteerders, alsmede op de rechtsverhoudingen tussen hen onderling, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de nationaliteit, woon- of vestigingsplaats van de betrokken (rechts)persoon.
2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) wordt uitgesloten.

Artikel 21. - Geschillenregeling
1. Indien tussen bij de Visafslag betrokken partijen een geschil ontstaat, dienen partijen hun geschil eerst aan de Directeur van de Visafslag voor te leggen. Die in eerste instantie zal trachten het geschil in der minne op te lossen.
2. Indien het geschil daarmee nog niet is opgelost, is uitsluitend bevoegd de rechtbank van de vestigingsplaats van de Visafslag, om van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel 22. - Slotbepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01-01-2009 en komen in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden en/of reglementen.
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene Voorwaarden United Fish Auctions".