Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van United Fish Auctions N.V. en de onderliggende B.V. te weten Visafslag Stellendam B.V., Visafslag Scheveningen B.V. en Stellendam Factorij Trading B.V., Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland B.V. allen statutair gevestigd aan de Meester Snijderweg 5, Stellendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummers 24298706, 24310515, 27192358, 24299985 en 24301148 hierna te noemen: UFA.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die UFA verwerkt van haar klanten, relaties of andere ge├»nteresseerden. Indien u diensten afneemt van UFA of om een andere reden zelf uw persoonsgegevens aan UFA verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. 

Zonder uw toestemming verstrekt UFA uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst die u met UFA heeft, tenzij UFA wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Daar waar de wetgeving dit voorschrijft, zijn verwerkersovereenkomsten met derden afgesloten.

U hebt het recht UFA te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij UFA op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal UFA deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van UFA hebben ontvangen.

UFA treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

UFA past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Bij belangrijke wijzigingen zal UFA er alles aan doen u hierover te informeren. De meest recente versie van de Privacyverklaring wordt gepubliceerd op onze website.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.