Dames en Heren, van harte welkom op de borrel voor aanvoerders en handel van United Fish Auctions. Allereerst wens ik u een voorspoedig en gezond 2017 toe. Graag wil ik met u terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de kansen en uitdagingen in het nieuwe jaar.

Traditioneel sluiten we af met het uitreiken van de prijzen aan de winnaars van de best verzorgde vis.

 

UFA in 2016 en 2017

Dames en Heren, uitbreiding van het aantal aanvoerders in 2016 resulteerde in 600 ton meer aangevoerde vis en garnalen. In combinatie met hogere visprijzen en significant hogere garnalen prijzen resulteerde dit voor UFA in 11 miljoen meer omzet. De combinatie van meer vis en hogere visprijzen resulteerde in 2016 in een beter resultaat voor de visserijondernemers en dus ook voor UFA.

Kijkend naar de voor UFA belangrijke vissoorten dan zien we een stijging van de tong prijzen met 4% naar 11,06 euro per kilogram en van schol van 1,48 naar 1,66 euro per kilogram. De gemiddelde rode mul prijzen stegen met 49% naar 6,40 euro.

De totale garnalenaanvoer is 1000 ton. Opvallend is de sterke stijging van aanvoer op Colijnsplaat. De gemiddelde garnalenprijs van 3,79 naar 7,84 euro per kilogram. Een uitstekende prijs!

Concluderend betekende dit voor UFA in 2016 een omzet van 64 miljoen Euro voor vis en garnalen.

Het nieuwe jaar is ingegaan met een stijging van het quotum voor tong met 15%, voor kabeljauw met 5% en voor griet/tarbot met 10%. Ik zie deze stijging als positieve ontwikkeling en als reactie op visbestanden die zich ook positief ontwikkelen. 

De aanlandingsplicht voor de kottersector is vorig jaar in 2016 van start gegaan. Ik ga ervan uit dat innovatie en regelgeving elkaar zullen matchen. Het is zaak voor de sector om haar verantwoordelijkheid onder ogen te zien en nog meer de regie te nemen in het innovatie-gedeelte met als doel bijvangst te vermijden en invulling te geven aan selectief vissen. Het is zaak voor de overheid om invulling te geven aan realistische regelgeving. Een uitdaging voor de totale visserijsector.

Mijn complimenten aan het voltallige UFA-team. Er is hard gewerkt door alle collega’s om de groei in 2016 te realiseren, de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en service verder te optimaliseren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Ik noem er een aantal.

 

Markt/Keten

Vorig jaar gaf ik aan dat schol en tong niet de meest makkelijke producten zijn om te verkopen aan een supermarkt. UFA heeft als medefirmant de afgelopen jaren ervaring opgedaan met leveringen van verse schol, tong en poon verpakt in skin-pack verpakking aan verschillende supermarkten. De hoeveelheid vis per levering en aantal leveringen per week vraagt om een uitgekiende logistiek en breder assortiment om dit economisch te kunnen. UFA heeft besloten zijn deelname in de visverwerking te beëindigen maar wel mede-eigenaar te blijven van het merk Zuidwestervis. De leveringen aan supermarkten worden gecontinueerd.

 

Gebiedsontwikkeling

UFA hecht veel waarde aan een vitaal en sterk viscluster. Een goed bedrijf hebben is prachtig maar onderdeel zijn van een goed cluster versterkt weer het bedrijf. 

In Scheveningen betekent dit dat de planvorming voor ontwikkeling op het Noordelijk Havenhoofd is afgerond. Formele besluitvorming zal komende maanden plaatsvinden. Start van de bouwactiviteiten zal na ondertekening dan starten in maart 2018.

De doelstelling van versterking van de visserij, economie en toerisme wordt door alle leden van het viscluster onderschreven.

Voor Stellendam wil ik toch nog even noemen de positieve ontwikkeling die de zeehondenopvang A Seal gerealiseerd. Naast de opvang voor Zeehonden is er ook een educatiecentrum waar informatie wordt gegeven onder andere over zeehonden, visserij, veiligheid en Deltawerken. Het is een pareltje die op gebiedsniveau toerisme verbindt en versterkt. De waardering is er inmiddels door de 60.000 bezoekers in het afgelopen jaar. Yvet is in gesprek met bedrijfsleidster Karola van der Velde om te kijken waar samenwerking mogelijk is, bijvoorbeeld door de rondleiding in de visafslag te combineren met een bezoek aan A Seal. Een kans om visserijtoerisme te versterken.

Op Noord Beveland is het eigendom van de opstallen van Visafslag Colijnsplaat overgegaan naar de gemeente. De activiteiten van UFA zullen worden gecontinueerd in het bestaande gebouw. De Visafslag heeft ook daar een goed jaar gedraaid mede door dankzij een aantal nieuwe aanvoerders. 

In 2016 hebben diverse visserijbedrijven en organisaties gebruik gemaakt van het Visserij- Innovatiecentrum voor het uitvoeren van testen. Het Innovatiecentrum heeft voor 2017 een intensief programma voor het uitvoeren van testen. Er wordt samengewerkt met visserijondernemers, wetenschappelijke organisaties zoals Imares en ILVO, technische toeleveranciers, scholen en NGO’s. De activiteiten nemen toe en besloten is om het Innovatiecentrum in een aparte vennootschap onder te brengen en een management team hiervan het beheer te geven. Het team bestaat uit; Johan Baaij (algemene leiding), Richard Martens (ondersteuning) en Mariska van de Linde (communicatie en secretariaat). 

Op vrijdag 3 februari aanstaande zijn de 2e Kamerleden met visserij in de portefeuille uitgenodigd voor bezoek aan Stellendam en het Innovatiecentrum. Een unieke kans om de Kamerleden kennis te laten maken met de innovatiemogelijkheden en innovatievermogen van de visserijsector. Een kans om het begrip “duurzaamheid” geen papieren tijger te laten worden. Het Nederlandse Visbureau organiseert aansluitend in samenwerking met de Nederlandse visserijorganisaties en UFA een politiek debat hier in Stellendam. 

Komend voorjaar organiseert UFA in samenwerking met Vissersvereniging Zuidwest en het Steunfonds in het Innovatiecentrum een Educatiedag. De bedrijven uit het cluster zullen worden uitgenodigd om zich daar te presenteren en de groepen 7 en 8 uit het basisonderwijs en de lagere klassen uit het VMBO te laten zien en te laten ervaren wat er mogelijk is met een technische opleiding. Techniek is veel meer dan een draadje of stuk gereedschap, een echt vakman is onmisbaar door zijn kennis toe te toepassen en mee te denken -en te werken!- aan innovaties. Jongeren hebben de toekomst en graag dagen wij hen uit te kiezen voor de visserij.

Voor zowel handel als aanvoer zal UFA ook dit jaar een aantal bezoeken organiseren aan de visserij in de landen om ons heen. Er staat een bezoek aan de Visafslag in Stockholm, recentelijk aangesloten op PEFA op de planning. In september wordt alweer de 10e UFA-reis georganiseerd. Een lustrum waar we trots op zijn!

Als laatste punt kan ik u nog vertellen dat volgende maand de mijnzaal in Stellendam gemoderniseerd zal worden. De huidige apparatuur zal worden vervangen door computers en de inrichting aangepast aan de eisen van deze tijd.

Vanzelfsprekend zal UFA zich ook in 2017 blijven inzetten in het optimaliseren van de dienstverlening en nieuwe activiteiten. Ik nodig u graag uit om initiatieven en ideeën die bij u leven met ons te delen zodat we gezamenlijk kunnen bekijken op welke wijze daar eventueel invulling aan kunnen geven.

Dames en heren, graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar en ik kijk uit naar de kansen in het nieuwe jaar. Ook in 2017 staan wij voor u klaar.

Graag wil ik nu overgaan tot het uitreiken van de prijzen voor de best verzorgde vis. De jury bestaat uit de kopers van UFA, Erik de Jong en Wim Harteveld. Als criteria hanteerden zij versheid, verzorging en behandeling aan boord.
Er zijn 4 sectoren: Eurokotter, kotters 2000 pk, flyshoot en garnalen. 

Categorie Eurokotter: TH 7
Schipper; Benny en Marco Baaij, constante kwaliteit voor twinrig en pulsvisserij gedurende het gehele jaar.

Categorie 2000 pk kotter: OD 6
Schippers; Pieter en Rene Sperling, uitstekend verzorgde vis, constante topkwaliteit en altijd op zoek naar verbeteringen. Ook in 2015 winnaar.

Categorie Flyshooters: SCH 65
Schipper; Albert van Slooten en plaatvervanger Arjan de Ronde, constante kwaliteit, 12 maanden per jaar, denkt mee met de markt. Teamwork staat hoog in het vaandel, 2 maal lossen per week. 5 jaar op rij de beste kwaliteit. Unieke topprestatie!

Categorie garnalen: GO 58
Schipper; Koos de Visser, uitstekende behandeling aan boord, goed gekookt met een mooie kleur. Koos onderstreept de kwaliteit van de Stellendamse garnaal.